Obchodní podmínky

Obsah:

  1. Obecná ustanovení
  2. Objednávka
  3. Platební podmínky a ceny
  4. Forma a způsob platby
  5. Doručení zboží
  6. Reklamační řád – odstoupení od smlouvy
  7. Ochrana osobních údajů
  8. Závěrečná ustanovení

 

1. Obecná ustanovení

Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce www.kayakaroundeurope.com . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Mgr. Jiřina Dunková (dále jen prodávající), Neratovická 1043, 277 13 Kostelec nad Labem, IČ: 02041286, živnostenské oprávnění číslo jednací: ZU/U3243/2013/Ha, vedené u Městského úřadu Neratovice. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem), neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (podnikatelem) neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.). Hmotné produkty prodávané na stránce www.kayakaroundeurope.com byly vyrobeny v České republice.

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

2. Objednávka

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky.

Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem.

Podrobné informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce www.kayakaroundeurope.com .

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.kayakaroundeurope.com a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze dle bodu 6. těchto Obchodních podmínek.

3. Platební podmínky a ceny

Všechny ceny služeb na stránkách www.kayakaroundeurope.com jsou bez DPH.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

4. Forma a způsob platby

Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře. Měna transakcí CZK/EUR.

Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

5. Doručení zboží

Běžné doručení:

V rámci poskytnuté služby má kupující nárok na jednorázové stažení obsahu, registrovaný uživatel má po celou dobu registrace nárok na opětovné stažení obsahu pro svou vlastní potřebu v případě, že došlo ke zničení nebo poškození jím původně pořízené kopie.

Na produkt označený jako „produkt odeslaný z cesty“ se nevztahují žádné lhůty, stanovující dobu odeslání ani doručení zboží. Takový produkt bude odeslán s ohledem na situaci během plavby a dle nejlepšího svědomí a vědomí tak, aby byl doručen za co nejkratší časové období.

Jiné doručení:

Produkty vyžadující ji než běžné doručení, mají vždy daná specifika popsáná u daného produktu.

6. Reklamační řád – odstoupení od smlouvy

Za své produkty prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Kupující má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího help@kayakaroundeurope.com

Kupujícímu bude zaslán opravný daňový doklad s částkou odpovídající kupní ceně zboží. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

7. Ochrana osobních údajů

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Global Payemnt Europe, s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Global Payments Europe, s.r.o.

Prohlášení prodávajícího: Mgr. Jiřina Dunková. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte při registraci k nákupu jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas kupujícího: Vyplněním formuláře Registrace souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze projektu Kayak Around Europe provozované fyzickou osobou Mgr. Jiřina Dunková, Neratovická 1043, 277 13 Kostelec nad Labem, IČ 02041286 jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích, informace týkající se projektu KAYAK AROUND EUROPE a nabídce svých obchodních partnerů.

Podrobnosti k ochraně údajů:

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás na prvním místě. Údaje, které poskytujete během registrace a nákupu, nejsou poskytovány třetím stranám. Veškeré údaje, které poskytujete při placení kartou, jsou chráněny systémem poskytovatele této služby Global Payemnt Europe, s.r.o.

Právo na informace

Na požádání vám Mgr. Jiřina Dunková podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na help@kayakaroundeurope.com .

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

Možnost odhlášení

Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech, novinkách projektu KAYAK AROUND EUROPE a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Mgr. Jiřina Dunková (Kayak Around Europe) používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé „soubory“, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Pokud máte libovolné dotazy, kontaktujte nás na help@kayakaroundeurope.com .

8. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

Prodávající není plátcem DPH.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.10.2014